آوید بنا - نظارت بر اجرای سازه ی کوبیاکس

​مهندسان بازرس شرکت آوید بنا به منظور اطمینان کارفرما از رعایت اصول و استاندارد های اجرای کوبیاکس در پروژه ها نظارت مرحله به مرحله شامل بازدید سقف به سقف و ارائه تائیدیه بتن ریزی به کارفرما را به انجام می رسانند.