آوید بنا - روش اجرای کوبیاکس

 

مراحل روش اجرای درجای کوبیاکس

 

1- قالب بندی سقف

2- اجرای شبکه آرماتور پائینی

3- جای گذاری گوی های کوبیاکس

4- اجرای شبکه آرماتور بالایی

5- بتن ریزی و ویبره

6- تسطیح نهایی

7- باز کردن قالب